ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 

กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” โปรแกรมที่ 15

ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน

1. ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่มีสถานที่ตั้ง/พื้นที่บริการ/ที่พำนัก อยู่ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
2. ผู้ที่สนใจเสนอขอรับทุนต้องมีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเมืองขึ้นไป (ตามแบบฟอร์มแนบ)
3. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  4 มีนาคม 2564 –  2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ) 

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

ข้อมูลเพิ่มเติม  เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

หมายเหตุ

– สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. และทาง บพท.จะพิจารณารับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากต้นสังกัดภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
– หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข กรณีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการในเวลาที่กำหนด และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี0 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=65595