ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
 
ช่วงเวลารับข้อเสนอ : 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11591