ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนภายนอก (PMU) ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนปีงบประมาณ 2566
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งต่างๆภายใต้ (PMU) เพื่อให้นักวิจัยได้วางแผนและสามารถส่งข้อเสนอได้ทันเวลา
 
ทั้งนี้นักวิจัยสามารถติดตามแหล่งทุนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/ (ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) หรือติดตามข่าวสารของแหล่งทุนได้ ดังนี้
 
กุมภาพันธ์-มีนาคม
-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 
กุมภาพันธ์-เมษายน
-สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
 
เมษายน-พฤษภาคม
-หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 
มิถุนายน
-หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา-สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 
มิถุนายน-กรกฎาคม
-สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 
กรกฎาคม-สิงหาคม
-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)
 
ตุลาคม-ธันวาคม
-หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)