ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ทุนความร่วมมือไทย – เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือไทย – เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : – บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัย

รับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี 0 เดือน

วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 10 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น.

เอกสารเพิ่มเติม

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8406

อ่านเพิ่มเติม

https://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=65594