ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบนเนอร์ QR code EIT 2566 (2)

มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้แบบวัด EIT ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/181ujz หรือตามแบนเนอร์ QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด