ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมและผลงานศูนย์ความเป็นเลิศ

เสริมพลังวิชาการช่วยการพัฒนา โครงการบริการวิชาการ “กาญจนดิษฐ์โมเดล : โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน กรณีอำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” อ่านเพิ่มเติม »
5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นพ.ไพศาล เอื้ออรุณ อ่านเพิ่มเติม »
สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และ เครือข่ายนักวิจัยด้าน Healthcare Analytics, Technologies and Start Up จัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Health 4.0- Next generation processes with the latest technologies อ่านเพิ่มเติม »
5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์ความเป็นเลิศฯนำเสนอผลงาน”การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ตันแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” อ่านเพิ่มเติม »
นักวิจัยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า” อ่านเพิ่มเติม »
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ บทปาฐกถา จากการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 โดย ผศ ดร วัลลา ตันตโยทัย อดีตคณบดีสำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ และ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บทความรับเชิญ โดย ดร นพ อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม »
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่มเติม »
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สกว. จัดกิจกรรมพัฒนากรอบโจทย์วิจัย เพื่อจัดทำร่างประกาศทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” อ่านเพิ่มเติม »