ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชาข้าว ได้รับคัดเลือกเป็นของที่ระลึกและจัดแสดง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

ในการประชุม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นของที่ระลึกและแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ซึ่ง“ชาข้าวแซมดิน” เครื่องดื่มจากข้าวไข่มดริ้น ของนายภูดิน รักษ์รงค์ เจ้าของนาข้าวแซมดิน ที่พัฒนากระบวนการผลิตร่วมกับคณะวิจัยของ ผศ. ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยอาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง และนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ใน 6 ผลงานที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม

ความสำเร็จครั้งนี้ ต่อเนื่องมาจากการจัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ วช. และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ประมวลภาพ