ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาประกาศรับข้อเสนอภายใต้โครงการท้าทายไทย สกว.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศอีกกว่า 20 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการพัฒนา ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำสัญญารับทุนกับ สกว. ในรูปแบบ matching fund ภายใต้โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) พัฒนาการผลิตส้มโอทับทิมสยามที่มีคุณภาพและสร้างช่องทางตลาดที่หลากหลาย
2) สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง
3) เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของจากและผลผลิตจากต้นจาก
4) ผลิตพืชผักที่ปลอดภัยและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ซึ่งประเด็นต่างๆ ได้จากการจัดทำเวทีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย และภาควิชาการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กระบวนการหลังจากนี้ สถาบันวิจัยพัฒนาจะดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศทุนต่อไป

ภาพและข่าวโดย ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์