ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ข่าวกิจกรรมวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ข่าวกิจกรรมงานวิจัยและงานวิจัยเผลแพร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (หัวหน้าโครงการ) และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในชื่อโครงการ “การจัดกาารทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” รายชื่อผู้ร่วมโครงการมี ดังนี้ หัวหน้าโครงการโดย รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) และทีมนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ดังนี้ ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์) ผศ.ปิยะชาติ สึงตี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) […]

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกุมภาพันธ์ 2567-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไปคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Read More »

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการและกำหนดการ https://drive.google.com/file/d/1qf8rB5KvcMxofgOepXjJ_ICnaBcWygNl/view แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมhttps://docs.google.com/document/d/1TvL1ecq8ODNzjKW07mCrtvTjjbtX3cma/edit Timeline กิจกรรมวันที่ 5 ก.พ. – 5 มี.ค.67 เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/dAzG3AsE6vW9iskE7 วันที่ 14 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2567

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมกราคม 2567-01

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมกราคม 2567

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไปคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนมกราคม 2567 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในชื่อโครงการ “การจัดกาารทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (หัวหน้าโครงการ) และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในชื่อโครงการ “การจัดกาารทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” รายชื่อผู้ร่วมโครงการมี ดังนี้ หัวหน้าโครงการโดยรศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) และทีมนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ดังนี้ ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์) ผศ.ปิยะชาติ สึงตี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) ผศ.ดร พนิดา

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในชื่อโครงการ “การจัดกาารทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลากร และนักศึกษาระดับปริญญา โท – เอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ 1) พ.อ.รศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า2) ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3) นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเอกสารรับรอง (Certificate) ภายหลังใน 1 สัปดาห์ โดยจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://forms.gle/9Q2WY8juzJjZyrVdAภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเต็ม (รับจำนวนจำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567 Read More »

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง”

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง”

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง” ขอเชิญอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง” วันที่ 1-2 มีนาคม 2567 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ จำนวน 5 ท่าน คือ 1) ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)2) รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)3) ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)4) ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)5) ผศ.ดร.มาร์ค เบดูยา อูลา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) (รายละเอียดโครงการและกำหนดการตาม Doms ที่ อว 75 21 01 00/228/2567 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567)ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง” Read More »

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณา รางวัล จภ.ทองคำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับรางวัล1. ต้องเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่ยื่นเสนอขอรับรางวัล2. ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของผลงาน จำนวน 10 บทความขึ้นไปในระดับควอไทล์ 1 และเป็นผลงานที่มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ไม่ต่ำกว่า 5 บทความคุณสมบัติของผลงาน1. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องดำเนินการในช่วงที่ผู้เสนอขอเป็นพนักงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกผลงาน และมีการระบุหน่วยงานของผู้เขียนในผลงานเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษาของผู้เสนอขอรางวัล3. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นผลงานที่มี Co-first Author หรือ Co-corresponding Author ไม่ว่าผู้เสนอขออยู่ในสถานะใดในบทความนั้นผู้ยื่นขอส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล จภ. ทองคำ ให้คณะกรรมการสำนักวิชา/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดพิจารณาคุณสมบัติเบืิ้องต้น ก่อนเสนอชื่อมายังสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล จภ.ทองคำ

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566 Read More »

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ 2567 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงาน Future Thailand ขึ้น ณ สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อระดมสมอง ความคิดเห็นจากอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อว. และนักวิจัยทั่วประเทศ กว่า 800 คน กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของ อว. ในการพัฒนาประเทศ และ เพื่อเป็นเวทีที่ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัล  รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจาก 6 เวที จำนวน 151 ท่านและมีรางวัลในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นจำนวน 35 ท่าน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ร่วมถึงสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลผลงานดีเด่น: โครงการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

หน้าปกยกย่องนักวิจัยเดือน มกราคม 2567

อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือนมกราคม 2567

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือนมกราคม 2567 แหล่งทุนภายนอกโดยเป็นแหล่งทุนจากภาครัฐที่ได้รับการทำสัญญา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย ดังนี้ 1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)อาจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ(อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) 2.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม(อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) 3.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์(อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์) 4.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง(อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์) 5.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี(อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 6.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ(อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)

อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือนมกราคม 2567 Read More »