ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ

ในปีนี้มีผู้สนใจและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน โดยหลักสูตรฝึกอบรมได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

1. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ : การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนจริง และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

2. การให้คำปรึกษาแนะนำ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษาขอคำแนะนำด้านต่างๆ

18 มี.ค.60
การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ คุณนิรันดร์ จินดานาค คุณนิศาชล คชคีรีเดชไกร

19 มี.ค.60
การสร้างโมเดลแบบจำลองธุรกิจ 1 คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

25 มี.ค.60
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คุณสมพงค์ เดชสุรางค์

26 มี.ค.60
Trend การตลาดออนไลน์ 4.0 คุณติวากรณ์ คำจุน

1 เม.ย.60
การวางแผนการตลาด ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

2 เม.ย.60
การใช้นวัตกรรมและเทคนิคการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

8 เม.ย.60
บัญชีและภาษีอากร อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

9 เม.ย.60
การเงินและการลงทุน อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

22 เม.ย.60
การสร้างโมเดลแบบจำลองธุรกิจ 2 คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

23 เม.ย.60
เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการ (Pitching) คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ เพื่อรับคำชี้แนะต่อคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ นักวิชาการ ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการขออนุมัติวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในลำดับต่อไป


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://cas.wu.ac.th/nec20/
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวศูนย์บริการวิชาการ