ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และ เครือข่ายนักวิจัยด้าน Healthcare Analytics, Technologies and Start Up จัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Health 4.0- Next generation processes with the latest technologies

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เครือข่ายนักวิจัยด้าน Healthcare Analytics, Technologies and Start Up จัดประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Health 4.0- Next generation processes with the latest technologies ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต จาก สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง ที่ปรึกษาอาวุโส จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ) Dr. Fanwen Meng, Operations Research Specialist จาก National Healthcare Group, Singapore และ Associate Professor Dr. Albert Tan จาก Malaysia Institute For Supply Chain Innovation และ MIT Supply Chain and Logistics Excellence Center ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ร่วมกันนำเสนอภาพรวมของความก้าวหน้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับHealthcare 4.0 โดย อาจารย์ ดร จรรยา ชาญชัยชูจิต ได้นำเสนอผลจากงานวิจัยเรื่อง Blockchain technology to improve the traceability along the pharmaceutical supply chain ที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ ( traceability ) ของ Pharmaceutical supply chain เพื่อแก้ปัญหายาปลอม และ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราฐานใหม่ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration) 

ในขณะที่ ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลักดันโครงการด้าน Health technology ไปสู่การเป็น Health Tech Start Up จากกรณีศึกษาในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้าน Dr.Fanwen Meng, ได้นำเสนอกรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ ในการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization model) สำหรับการจัดตารางการทำงานของพยาบาลในห้องผ่าตัด และการหาทางเลือกในการจัดเตียงของคนไข้ฉุกเฉิน และ การสร้างเครื่องมือช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน วิทยากรท่านสุดท้าย Associate Professor Dr. Albert Tan ได้แลกปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ได้เริ่มการนำเทคโนโลยี เช่น Blockchain, Internet Of Thing , และ AI เข้ามาใช้ในประเทศสิงคโปร์กับ Healthcare, Public Health และ Pharmaceutical industry ทั้งประเด็นปัญหา อุปสรรค และ ข้อแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ 

ในงานประชุมสัมมนาดังกล่าว นอกเหนือจากการนำเสนอภาพรวมของความก้าวหน้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Health 4.0 แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อปฎิรูประบบการดูแลสุขภาพยุคใหม่ไปสู่ Health 4.0 ตามยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย

ประมวลภาพ


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาการจัดการ