ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

          วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนภายนอกให้ได้ใน 30 ชั่วโมง” ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม
        โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ และแผน ววน./ PMUs และนางแก้วใจ สุขสอาด บรรยายหัวข้อ หมวดงบประมาณ และการเขียนงบประมาณ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา จำนวน 3 ท่าน คือ
  1. รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
  2. รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
  3. ผศ. ปิยชาติ สึงตี
         ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย