ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกุมภาพันธ์ 2567-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป
คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 (Percentile 75-100) ซึ่งมีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้
 
1. Engineered Science (Percentile 98)
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
 

2.Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (Percentile 97)
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)

3. Journal of the Franklin Institute (Percentile 95)
รศ.ดร.ชิเดนทรีย์ ตรีสัตยพันธุ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
4. Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Percentile 90)
รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)