ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

รับสมัคร นักวิจัย/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567
           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
รายละเอียดโครงการและกำหนดการ https://drive.google.com/file/d/1qf8rB5KvcMxofgOepXjJ_ICnaBcWygNl/view

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม
https://docs.google.com/document/d/1TvL1ecq8ODNzjKW07mCrtvTjjbtX3cma/edit

Timeline กิจกรรม
วันที่ 5 ก.พ. – 5 มี.ค.67 เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/dAzG3AsE6vW9iskE7

วันที่ 14 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน วันที่ 10 มีนาคม 2567 ผ่านทาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100057309105996 และ https://riie.wu.ac.th/

วันที่ 14-18 มี.ค. 67 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้ารับการอบรมผ่าน google form

วันที่ 19-22 มี.ค. 67 ผู้จัดส่งหนังสือตอบรับถึงหัวหน้าหน่วยงานของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 22 เม.ย. 67 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ก่อนการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 67 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4

วันที่ 8 มิ.ย.67 ประชุมติดตามการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Online)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้วใจ สุขสอาด
โทร : 0-7567-3543
E-mail : riieg2.wu@gmail.com