ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมกราคม 2567-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป
คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์วารสารในฐาน First author และ Corresponding author และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q1 (Percentile 75-100) ซึ่งมีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้ 
 
1. Journal of Building Engineering (Percentile 98)
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาจารย์กันตพงศ์ ศรีเมือง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 
2. International Journal of Information Management Data Insights (Percentile 96%)
ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
 
3. Journal of Environmental Management (Percentile 96)
ผศ.ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)
 
4. Engineering Analysis with Boundary Elements (Percentile 96)
รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
5. International Journal of Biological Macromolecules (Percentile 94)
รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
 
6. South African Journal of Chemical Engineering (Percentile 93)
ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
 
7. IEEE Access (Percentile 92%)
รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
ผศ.ดร.บูคอรี ซาเหาะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 
8. ABAC Journal (Percentile 92%)
อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)
 
9. Cogent Arts and Humanities (Percentile 92%)
อาจารย์ ดร.ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)