ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (หัวหน้าโครงการ) และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน ได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในชื่อโครงการ “การจัดกาารทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” รายชื่อผู้ร่วมโครงการมี ดังนี้

หัวหน้าโครงการโดย
รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)

และทีมนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ดังนี้

 1. ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 2. รศ.ดร.วิรุจ ถิ่นนคร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 3. ผศ.ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 4. ผศ.ปิยะชาติ สึงตี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
 5. ผศ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 6. รศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 7. ผศ.ดร.พีรวิชญ์ เควด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 8. อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 9. ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 10. ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 11. ผศ.ดร พนิดา แช่มช้าง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาการจัดการ)
 12. ดร.ยุทธนา เจริญรื่น (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 13. ดร.นภารัตน์ ชูเกิด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 14. ดร.รจเรศ ณรงค์ราช (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 15. ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 16. อาจารย์ สุริณี กิ่งกาด (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 17. อาจารย์ ชิติพัทธ์ เปรมสง่า (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 18. อาจารย์ ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง (อาจารย์ประจำสำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 19. อาจารย์ ทัดดาว รักมาก (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 20. อาจารย์ อนุชสรา เรืองมาก (อาจารย์ประจำสำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 21. อาจารย์ กรกฎ คำแหง (อาจารย์ประจำสำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 22. ผศ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ (อาจารย์ประจำสำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 23. ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 24. ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 25. ดร.ดารุณี บุญครอง (อาจารย์ประจำสำนักสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 26. อาจารย์ รจนา วัฒนศิลป์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 27. อาจารย์ รักสิริ แก้วเทวี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 28. นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ (นักวิชาการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
 29. อาจารย์ กันตพงศ์ ศรีเมือง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)