ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567
ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลากร และนักศึกษาระดับปริญญา โท – เอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่
 
1) พ.อ.รศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2) ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับเอกสารรับรอง (Certificate) ภายหลังใน 1 สัปดาห์ โดยจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียน
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://forms.gle/9Q2WY8juzJjZyrVdA
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง)