ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่
“การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง”

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง”
ขอเชิญอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล Scopus ให้ได้ใน 30 ชั่วโมง” วันที่ 1-2 มีนาคม 2567 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ จำนวน 5 ท่าน คือ
 
1) ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
2) รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
3) ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
4) ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
5) ผศ.ดร.มาร์ค เบดูยา อูลา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
 
(รายละเอียดโครงการและกำหนดการตาม Doms ที่ อว 75 21 01 00/228/2567 ลงวันที่ 18 มกราคม 2567)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ มวล. ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3 ปี และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
2. เงื่อนไขสัญญาการจ้างงาน ต้องทำวิจัย และ
3. มีร่างบทความวิจัย (Manuscript)
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/aYMda73yjCtGEUPq7 (รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง)