ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเสนอผลงานตีพิมพ์เพื่อพิจารณารับ รางวัล จภ.ทองคำ ประจำปี 2566
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณา รางวัล จภ.ทองคำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับรางวัล
1. ต้องเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่ยื่นเสนอขอรับรางวัล
2. ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องเป็น First Author หรือ Corresponding Author ของผลงาน จำนวน 10 บทความขึ้นไปในระดับควอไทล์ 1 และเป็นผลงานที่มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ไม่ต่ำกว่า 5 บทความ
คุณสมบัติของผลงาน
1. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องดำเนินการในช่วงที่ผู้เสนอขอเป็นพนักงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกผลงาน และมีการระบุหน่วยงานของผู้เขียนในผลงานเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษาของผู้เสนอขอรางวัล
3. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นผลงานที่มี Co-first Author หรือ Co-corresponding Author ไม่ว่าผู้เสนอขออยู่ในสถานะใดในบทความนั้น
ผู้ยื่นขอส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล จภ. ทองคำ ให้คณะกรรมการสำนักวิชา/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดพิจารณาคุณสมบัติเบืิ้องต้น ก่อนเสนอชื่อมายังสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล จภ.ทองคำ ในลำดับถัดไป โดยสามารถส่งผลงานและรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567