ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ 2567 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงาน Future Thailand ขึ้น ณ สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อระดมสมอง ความคิดเห็นจากอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงาน อว. และนักวิจัยทั่วประเทศ กว่า 800 คน กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของ อว. ในการพัฒนาประเทศ และ เพื่อเป็นเวทีที่ยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัล
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติจาก 6 เวที จำนวน 151 ท่านและมีรางวัลในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นจำนวน 35 ท่าน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ร่วมถึงสถาบันในเครือข่ายภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลได้แก่
 
รางวัลผลงานดีเด่น: โครงการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วย Read Aloud และสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน เรียนรู้อย่างมีความหมาย วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
รางวัลชมเชย: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม