ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือนมกราคม 2567

หน้าปกยกย่องนักวิจัยเดือน มกราคม 2567

แหล่งทุนภายนอกโดยเป็นแหล่งทุนจากภาครัฐที่ได้รับการทำสัญญา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายชื่ออาจารย์และนักวิจัย ดังนี้

1.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อาจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
 
2.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม
(อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
 
3.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
 
4.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)

5.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
6.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
(อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
อาจารย์ ดร.เทียนชัย วิวาสุขุ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
อาจารย์ ดร.พรชัย พรพนม (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)