ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือนมีนาคม 2567

แสดงความยินดีอาจารย์ได้รับทุนวิจัยเดือนมีนาคม 2567
แหล่งทุนภายนอกโดยเป็นแหล่งทุนจากภาครัฐที่ได้รับการทำสัญญาจำนวน 5 แหล่งทุน รายชื่อแหล่งทุนมี ดังนี้
 
1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 
2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
 
3. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย (World Wide Fund for Nature: WWF)
รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 
4. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
 
5. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อามิต ไจซี (Assist. Prof. Amit Jais)
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
Assist. Prof. Amit Jais