ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศผลการพิจารณา “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
          ประกาศผลการพิจารณา “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมไปแล้วนั้น
          บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และ วช.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวจริง จำนวน 65 คน และสำรอง 34 คน รายชื่อปรากฏดังเอกสารแนบ
          ในการนี้จึงขอให้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริงลำดับ 1-65) ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567
 
**หากพ้นกำหนดดังกล่าวขอถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม และทางผู้จัดจะแจ้งผู้มีสิทธิ์สำรองเข้ารับการอบรมตามลำดับต่อไป**
 
          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และยืนยันเข้ารับการอบรมแล้ว ต้องเข้าเป็นสามาชิกในกลุ่มไลน์ “ลูกไก่ มวล. รุ่น 4” ตาม QR code ที่แนบ และร่วมการประชุมปฐมนิเทศ (online ผ่านระบบ Zoom) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ซึ่งจะแจ้งห้องประชุมในกลุ่มไลน์ภายหลัง
          หากท่านไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีเหตุอันควร ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ เข้ารับการอบรม และผู้จัดจะแจ้งผู้มีสิทธิ์สำรองเข้ารับการอบรมตามลำดับแทน

สอบถามเพิ่มเติม
คุณแก้วใจ สุขสอาด
โทร : 0-7567-3543
E-mail : riieg2.wu@gmail.com