ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

5 สิงหาคม 2561 : ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์” และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก (EC for DRAS) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาทางสาธารณสุขโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์” ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. และเสวนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ของประเทศไทย เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 3 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ