ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ จัดเวทีประชุม “ระบบน้ำในลุ่มน้ำย่อยคลองน้อย”

นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดเวทีประชุม “ระบบบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำย่อยคลองน้อย”  ณ โรงเรียนสอนศาสนาแสงวิมานศึกษา หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านแสงวิมาน มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ 1. ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย คุณศุภชัย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผล 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนล่าง ประกอบด้วย คุณกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการ คุณประวัติ ชาครานนท์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน คุณวันพุธ ออสปอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รวมทั้ง ดร.เลิศชาย ศิริชัย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทำสวนส้มโอทับทิมสยามเป็นหลัก ทั้งนี้ปัญหาที่พบในปัจจุบัน นอกจากปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือ คือ ปัญหาน้ำเค็ม อนึ่ง ปัญหาเหล่านั้นจะสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายโดยต้องมีการประสานกลไกที่มีอยู่ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ภูมิปัญญาและบริบทของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

ภาพข่าวโดย น.ส.สุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและพัฒนา