ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ