ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความ เรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวนาลุ่มน้ำปากพนังในการธำรงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ในวารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่8 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2559 ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่http://abcjournal.trf.or.th/chabub/n06.aspx

ข่าวโดย นางสาวสุจินดา ย่องจีน