ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ABC มวล.-สกว. ออกวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำ “วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9-11” โดยปัจจุบันได้ออกวารสารจนถึง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2560

นอกจากการอ่านบทความได้ที่ Website: http://abcjournal.trf.or.th วารสารได้ริเริ่มเปิดมิติใหม่ในการเข้าใจและเข้าถึงพื้นที่วิจัย ด้วย Supplementary VDO โดยสามารถชมเรื่องราวของบางบทความได้ที่ Facebook: นวัตกรรมการจัดการ งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มี รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ทำหน้าที่บรรณาธิการ มีรองบรรณาธิการ 3 ท่าน คือ ผศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข และ ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มีผู้จัดการ 2 ท่าน คือ ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล และ ดร. ธนิดา เจริญสุข

นักวิจัยสามารถส่งบทความได้ทาง E-mail: abctrfjournal@gmail.com