ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit”

ม.วลัยลักษณ์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit” เป็นเงิน 50,000 บาทต่อทุน  จำนวน 7 ทุน  เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
         

ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) ทุนต่อยอดเทคโนโลยี มีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3 ทุน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป งานวิจัย “เครื่องยิงเทนนิส”  รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ งานวิจัย “การสกัดเคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูงจากเหง้าของขมิ้นชันด้วยคลื่นไมโครเวฟ”   และศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม งานวิจัย “กัมมี่เยลลี่ฝรั่งเสริมวิตามินบี 12 จากการหมักด้วย Lactobacillus plantarum WU-P19”

2) ทุนจัดทำต้นแบบผลงานวิจัย มีนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 4 ทุน ได้แก่ อาจารย์ วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย งานวิจัย  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราเพื่อเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน”  รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ งานวิจัย “นวัตกรรมจอภาพความละเอียดสูงบนคลาวด์สำหรับงานติดตามและจัดการ Big Data”  และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ งานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเจลต้านสิวและนาโนซีรั่มยับยั้งเอนไซม์ไทโรชินเนสจากสารสกัดเปลือกสุก กล้วยหอมทอง” และงานวิจัย  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านสิวและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสจากสารสกัดสมุนไพรเปลือกมังคุดสุก”

         

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/ 
  • โทรศัพท์ 075-672927, 075-673575

 

ที่มา: https://www.wu.ac.th/th/news/17952