ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ข่าวเด่น

Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน มิถุนายน 2564Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 …

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน Read More »

ประชาสัมพันธ์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนพฤษภาคม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้ Q1 = Top position (75 – 100 %)Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)Q4 = Bottom position (1 – 24.99 …

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 Read More »

NRIIS

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิจัย เวลา 13.30 – 14.30 น. และ 15.00 – 16.00 น. เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบประโยชน์และการใช้งานระบบ NRIIS ในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆรวมทั้งการติดตามสถานะของโครงการวิจัย ระบบ NRIIS (National Research and Innovation Information System) เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศให้มีเอกภาพ มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ สำนักงบประมาณ หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงาน และนักวิจัย สามารถเข้าถึงงานวิจัยทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ในปัจจุบันแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยหลักของประเทศ (PMU) มี 7 แหล่งทุน …

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) Read More »

ม.วลัยลักษณ์ วิจัยยกระดับน้ำมันปาล์มดิบ จากเกรดอาหารสัตว์เป็นเกรดเวชสำอาง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือภาคีเครือข่าย วิจัยเพื่อยกระดับการผลิตของโรงบีบปาล์มชุมชนจากเกรดอาหารสัตว์เป็นเกรดเวชสำอาง ด้วยนวัตกรรมการกระตุ้นผลปาล์มสุกด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับแก๊สซิฟิเคชัน เป็นชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ  ในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร และศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยทีมนักวิจัยของห้องปฏิบัติการพลาสมาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนกเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแสงอรุณปาล์มออยล์จังหวัดพังงา ภายใต้การสนับสนุนจาก สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สกว.และสวก. ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเดิมย่างด้วยเตาเผาฟืน เปลี่ยนเป็นการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับความร้อนจากเตาแก๊สซิฟิเคชัน  ทำให้โรงบีบปาล์มชุมชนสามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิตน้ำปาล์มดิบจากเกรดอาหารสัตว์กิโลกรัมละ 20 – 30 บาท เป็นเกรดเวชสำอางกิโลกรัมละ 100 – 1000 บาท และถือเป็นโรงบีบปาล์มชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์มดิบมากกว่า 10 เท่า  ที่สำคัญยังพบว่าในน้ำมันปาล์มที่สกัดได้มีวิตามิน A และวิตามิน E สามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางได้ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  กล่าวอีกว่า ทีมนักวิจัยได้ทำการวิจัยชิ้นนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเกรดอาหารสัตว์ซึ่งมีค่า โดบี้ต่ำกว่า 1 มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูงกว่า …

ม.วลัยลักษณ์ วิจัยยกระดับน้ำมันปาล์มดิบ จากเกรดอาหารสัตว์เป็นเกรดเวชสำอาง Read More »

Rubber-Based Training Handgun

Research Name : Rubber-Based Training Handgun ชื่องานวิจัย : ปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ Background and importance : Nowadays, an increasing number of trainees each year cause a number of training handguns insufficient. Therefore, the training handgun made from wood or resin can solve such insufficiency. However, the handguns made form such materials cause disadvantages in terms of shape and …

Rubber-Based Training Handgun Read More »

NRIIS

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการปี 64

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย: – ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เวลา 23.59 น.) ข้อมูลเพิ่มเติม: – http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306 เอกสารเพิ่มเติม: โปรดคลิ๊ก – ประกาศรับข้อเสนอ สวก.64 – แบบข้อเสนอโครงการวิจัย สวก – แบบหนังสือนำส่งเอกสาร สวก

NRIIS

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

กรอบโครงการ 4. ด้ามขวาน 4.0 4.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้จากการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Precision Aquaculture) การแปรรูปเพื่อเป็นอาหาร อาหารเสริม หรือส่วนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจนการสกัดสารประกอบอินทรีย์จากเศษเหลือทิ้ง 4.2 การสร้างแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่ใช้องค์ความรู้และผลจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยการสร้างหรือเพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค 4.3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ล่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของความเป็นปักษ์ใต้ยุคใหม่ และความหลากหลายทางด้านพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ มีเป้าหมายให้ประชากรในภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี . ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี . ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการ: 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) . ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4299 ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค โปรดคลิ๊ค

สานความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ คณะจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดยนายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ สำนักชลประทานที่15 นครศรีธรรมราช และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น …

สานความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง Read More »

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เนื่องด้วยสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในปัจจุบัน ทำให้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการในงานปีนี้ อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขทางผู้จัดงานจึงจัดให้มีการเข้าร่วมงานสัมมนาและการชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่างๆ 2. รูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ.สถานที่จัดงาน โดยการเข้าชมนิทรรศการ จะแบ่งเป็นรอบและจำกัดจำนวน ในการเข้าชม 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 12.00 น. – 14.00 น. รอบที่ …

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) Read More »

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 รอบที่ 2 .📑เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค. 2563 ผ่านระบบ NRIIS.📍สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1IYGoeEy8_9o5XDakn8OzojPOrMN2v4M8/view?usp=sharing ☎️ สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ได้ที่ 0-2579 1370-9 ต่อ 308-310