ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนพฤษภาคม

ประชาสัมพันธ์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

 

 

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
     • ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม) Industrial Crops and Products : 94
     • รศ.ดร.นฤมล มาแทน (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) Postharvest Biology and Technology : 99
LWT-Food Science and Technology : 90
     • รศ.ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ (วิทยาศาสตร์)
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation : 97
     • รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
NFS Journal : 97
PLOS ONE : 91
     • รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
Journal of Building Engineering : 97
     • ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity : 96
     • รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (วิทยาศาสตร์)
Chemical Science : 95
     • Assoc. Prof. Dr. David J. Harding (วิทยาศาสตร์)
Chemical Science : 95
     • รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
PLOS ONE : 91