ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กรอบโครงการ

4. ด้ามขวาน 4.0
4.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้จากการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Precision Aquaculture) การแปรรูปเพื่อเป็นอาหาร อาหารเสริม หรือส่วนผสมของอาหาร (Ingredient) ตลอดจนการสกัดสารประกอบอินทรีย์จากเศษเหลือทิ้ง
4.2 การสร้างแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่ใช้องค์ความรู้และผลจากงานวิจัยและนวัตกรรมในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยการสร้างหรือเพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค
4.3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ล่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของความเป็นปักษ์ใต้ยุคใหม่ และความหลากหลายทางด้านพหุวัฒนธรรมและศาสนาที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ มีเป้าหมายให้ประชากรในภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
.
ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี
.
ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการ: 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)
.
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4299

ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค โปรดคลิ๊ค