ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย:
– ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)

ข้อมูลเพิ่มเติม:
http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306

เอกสารเพิ่มเติม: โปรดคลิ๊ก
ประกาศรับข้อเสนอ สวก.64
แบบข้อเสนอโครงการวิจัย สวก
แบบหนังสือนำส่งเอกสาร สวก