ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน

Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน
Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน
Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน
Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 เดือนมิถุนายน

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป


รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
– Food Chemistry : 98 %
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ ( เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
– NFS Journal : 97 %
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ ( เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
– Food Control : 95 %
รศ.ดร.นฤมล มาแทน (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
– Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity : 93 %
อาจารย์ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ (การจัดการ)
ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
– Sensors : 90 %
ผศ.ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)