ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สานความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับ คณะจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดยนายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ สำนักชลประทานที่15 นครศรีธรรมราช และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้


ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้กล่าวถึงความพร้อมขององค์ความรู้และเครื่องมือในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากความร่วมมือในอดีตจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสัมพันธภาพที่ดี และทำงานเพื่อสนองพระราชดำริร่วมกับสำนักงาน กปร.มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้หารือเพื่อวางแนวทางยกระดับการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังร่วมกัน

โอกาสนี้ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร. และนายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ให้ความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหารือในวันนี้ สำนักงาน กปร. จะได้สรุปประเด็นสำคัญในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป โดยจะประสานงานผ่านฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริ) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม