ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิจัย เวลา 13.30 – 14.30 น. และ 15.00 – 16.00 น. เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบประโยชน์และการใช้งานระบบ NRIIS ในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆรวมทั้งการติดตามสถานะของโครงการวิจัย

ระบบ NRIIS (National Research and Innovation Information System) เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศให้มีเอกภาพ มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ สำนักงบประมาณ หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงาน และนักวิจัย สามารถเข้าถึงงานวิจัยทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ในปัจจุบันแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยหลักของประเทศ (PMU) มี 7 แหล่งทุน ได้แก่ วช. สวก. สวรส. บพค. บพข. บพท. และ สป.อว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS และกำหนดให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักวิจัยจะต้องรับทราบความสำคัญและสามารถใช้ระบบ NRIIS ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งกิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักวิจัยเป็นอย่างดี มีนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองช่วงเวลาจำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยนักวิจัยจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ช่องทางติดต่อสื่อสาร :

 

Facebook : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์