ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

Rubber-Based Training Handgun

Research Name : Rubber-Based Training Handgun
ชื่องานวิจัย : ปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ

Background and importance :
Nowadays, an increasing number of trainees each year cause a number of training handguns insufficient. Therefore, the training handgun made from wood or resin can solve such insufficiency. However, the handguns made form such materials cause disadvantages in terms of shape and weight. Moreover, the use of imported-training handgun is limited and expensive.
ที่มาและความสำคัญ :
ปัจจุบันการฝึกการใช้ปืนพกของนักเรียนตำรวจในแต่ละปีนั้นมีจำนวนนักเรียนตำรวจมาก จึงเกิดปัญหาด้านจำนวนปืนพกสำหรับฝึกไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางศูนย์ฝึกจึงพยายามจัดหาอุปกรณ์การฝึกมาใช้ทดแทนสำหรับการฝึกยิงปืนพก เช่น ปืนที่ทำจากไม้ เรซิน เป็นต้น รวมทั้งการนำเข้าปืนพกจำลองจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และไม่สามารถที่จะทำให้การฝึกนั้นช่วยให้นักเรียนตำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้

Technology :
Here a rubber handgun is made from natural rubber as a main ingredient. The Ribbed Smoked Sheet (RSS) from latex is mixed with the chemicals using two-roller mill. Compound rubber is compressed by a hydraulic press machine at temperature, pressure, and time specified, then characterized the properties of density, hardness and strength. The trainee evaluates the rubber handguns with the highest level of satisfaction in their capability.
เทคโนโลยี :
เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น คือน้ำยางพารา มาศึกษาลักษณะในทุกด้าน พัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ โดยได้ทำการศึกษาค่าความหนาแน่น ความแข็ง และความทนทาน พร้อมทั้งศึกษากระบวนการอัดขึ้นรูปปืนยางต้นแบบ ด้วยกระบวนการอัดยางเข้าแบบพิมพ์ โดยใช้แบบพิมพ์และเครื่องอัดร้อนในระดับห้องปฏิบัติการ และทดลองนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ได้ปืนยางที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการฝึก


Advantages / Pros :
1.The shape and weight of training handgun are nearly to real gun and cost price of rubber-based handgun is cheaper than imported-training handgun.
2. The rubber gun products can add value to raw rubber and generate revenue for the manufacturer.
ข้อดี / จุดเด่น :
1.มีขนาดและน้ำหนักที่ใกล้เคียงของจริง และราคาถูก
2.เป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

Inventor :
Asst.Prof.Dr. Prachid Saramolee
ผู้ประดิษฐ์ :
ผศ.ดร. ประชิด สระโมฬี

Intellectual Property Status :
Petty patent application number 1603001353
Patent No. 14407
สถานะทรัพย์สินทางปัญญา :
หมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร 1603001353
เลขที่สิทธิบัตร 14407

For inquiries:
Office of Intellectual Property and Technology Transfer
Science and Technology Park Walailak University
Tel 075-672927
สนใจสอบถามข้อมูล :
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 075-672927 , http://ipdb.wu.ac.th