ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนักวิจัยลงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำนักวิจัยภายใต้โครงการทุนท้าทายไทย (นวัตกรรมเชิงพื้นที่) ลงพื้นที่ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ ร่วมกันเติมเต็มโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และเป็นฐานพัฒนาชุมชนตามแนวนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับการต้อนรับ จากนายกองค์การบริหารส่วตำบลขนาบนาก และเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำไร่จาก ซึ่งนอกจากบรรยากาศในห้องประชุมแล้ว นักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ วิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย

https://www.facebook.com/420239394980824/photos/pcb.449091722095591/449091318762298/?type=3