ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ที่ได้รับการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285036885289707&set=gm.1519705304714803&type=3