ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

17 สถานประกอบการร่วมแลกเปลี่ยน โครงการ Coop Engagement 2016 ของม.วลัยลักษณ์

17 สถานประกอบการร่วมแลกเปลี่ยน โครงการ Coop Engagement 2016 ของม.วลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์สหกิจศึกษา (Coop Engagement 2016) โดยมี 17 สถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์สหกิจศึกษา (Coop Engagement 2016) เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการอย่างจริงจัง มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานมากที่สุด

การจัดกิจกรรมในระยะแรกนี้จะมุ่งเน้นกลุ่มสถานประกอบการในกลุ่มอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคใต้เป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาพิเศษ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาวิชาการและความร่วมมือระหว่างกัน การนำเสนอความสำเร็จและประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายได้รับจาการดำเนินงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคส่วน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้บริหารจาก 17 สถานประกอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวอีกว่า กลไกในการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกเหนือจากการดำเนินการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานเข้าด้วยกัน โดยใช้รูปแบบสหกิจศึกษาเป็นหลักและยังมีรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของสหกิจคือทำอย่างไรให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยคงไม่สามารถสอนให้นักศึกษาเห็นถึงบริบทการทำงานจริงได้ หากไม่มีสถานประกอบต่างๆ คอยสนับสนุน ทั้งนี้สถานประกอบการจะเป็นสถานที่นำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้จริงของนักศึกษานั่นเอง

“ถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการด้านสหกิจศึกษาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อไปเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น เข้มข้นยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญเราอยากให้นักศึกษานำความรู้ที่อาจารย์สอนไปใช้ในสถานประกอบการในบริบทเหล่านั้น อยากจะพัฒนาความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา หากได้มีการพูดคุยเรื่องรายละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องการทำโครงงานสหกิจศึกษาไว้ล่วงหน้า ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์