ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการลงพื้นที่เพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจัยในการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเน้นอาชีพเกษตรกรรม 4 อาชีพ ด้วยกัน ได้แก่ การทำสวนส้มโอทับทิมสยาม การทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง การทำไร่จาก และการปลูกพืชผัก

ณ วันนี้ มีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณารับทุนทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล คุณศุภชัย อักษรวงศ์ พันเอกนายแพทย์วิเชียร ชูเสมอ และ นายอัครเดช ศิริไพรวัน ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการเติมเต็มจุดเด่นของนักวิจัย ให้มีความคมชัดในประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะดังกล่าว หน่วยบริหารจัดการจะนำไปสู่การสรุปข้อเสนอแนะเพื่อส่งให้นักวิจัยแก้ไขปรับปรุง ต่อไป