ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย 3 เรื่อง คือ เทคโนโลยีอบแห้ง สปินครอสโอเวอร์ และ วิทยาศาสตร์โบราณคดี ในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประมาณปีละ 1 ล้านคน 


  • รายละเอียดเพิ่มเติม – http://drive.google.com/drive/folders/1mmqHc98xzdunX5xX_7Qon9Dr4Rj20W-v
  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์