ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

DCPG Lansaka : (Dengue Clinical Practice Guideline of Lansaka District) แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทั้งอำเภอลานสกา : จากบ้าน ถึง รพ.สต. ถึง รพ. ลานสกา ถึง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง และคณะ ได้ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอลานสกาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ได้ดำเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง: กรณีการกำจัดการขยะ และแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) โครงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. ABC มีระยะการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560

ทั้งนี้โครงการย่อย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ประเมินสถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ
(2) พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(3) ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอลานสกา
(4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในการโรคไข้เลือดออกแก่บุคลากรในหน่วย บริการปฐมภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอลานสกา และอำเภออื่นๆ

จากการดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวในช่วง 8 เดือน (กันยายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2560) ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลอำเภอ หน่วยงาน/องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ (DCPG Lansaka) โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้าน ถึง รพ.สต. ถึง รพ. ลานสกา ถึง รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้มีการประชุมเพื่อประกาศใช้ DCPG โดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์วินัย ตันติธนพร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นายแพทย์ พลลภัตม์ เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสกา แพทย์หญิงสมศรี คชเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายอมรวัฒน์ นวลหวาน สาธารณสุขอำเภอลานสกา ได้ให้เกียรติเป็นประธานและให้ข้อเสนอแนะแก่ตัวแทนหน่วยงานทั้งแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการจาก 8 รพสต. และโรงพยาบาลลานสกา (แผนกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน) ในการนำ DCPG สู่การปฏิบัติจริงแก่ประชาชนกว่า 40,000 คนในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 5 ตำบล ของอำเภอลานสกา
DCPG Lansaka นับว่าเป็นครั้งแรกของแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ครอบคลุมจากบ้าน ถึง รพ. ชุมชน ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอและการส่งต่อโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เป็นแนวปฏิบัติฯ ที่พยายามเชื่อมโยงการดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค และการดูแลที่ระบุเป้าหมาย “ลดอัตราป่วย และอัตราป่วยตาย” มีการกำหนดแนวทางในการนำไปใช้และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และการสรุปผลเมื่อดำเนินการไปแล้ว 3 เดือน ตลอดถึงการประสานกับหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวส่วนสื่อสารองค์กร