ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร”

ศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปครบวงจร” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดยะลา จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันพฤหัสดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้การต้อนรับ

การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ 
— “ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ประกอบครบวงจร” โดย รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ 
— “ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราและโฟมยางพาราสำหรับอาคาร” โดย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
— “นวัตกรรมดิจิตอลการแปรรูปไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดแสดงผลงานของสาขาวิศวกรรมวัสดุประกอบด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในนโยบาย WU-SER Services ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรออกสู่อุตสาหกรรมและสังคม ในบทบาทของมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักด้านความรู้ให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้