ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

สถาบันมาตรวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศไม้และวัสดุชีวภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการสำหรับการบริการวิชาการ

สถาบันมาตรวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศไม้และวัสดุชีวภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการสำหรับการบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวนะ และ ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง อาจารย์จากสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้รับต้อนรับคณะทำงานจาก “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ” พร้อมบรรยายเกี่ยวกับการทำงานบริการทดสอบให้กับภาคอุตสาหกรรมของ “ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไม้” รวมถึงหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองห้องปฏิบัติการ ฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาต่อไป

เนื้อหาข่าวต้นฉบับ :  คลิก!!