ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ วช. จัดงาน “ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทางลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช จัดงาน “ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนสนองพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้สามารถกลับมาเป็นแหล่งผลิตทางเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานการสร้างสังคมที่ผาสุกร่มเย็นของภาคใต้ต่อไป รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักข้าวพันธุ์พื้นเมืองและของดีอื่น ๆ จากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอีกด้วย

ได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางสาววาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพ การเสวนาทางวิชาการ ประเด็น ทิศทางการส่งเสริมและอนาคตเข้าพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาแบรนด์แซมดินมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว

นอกจากนี้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยเพื่อชุมชน จำนวน 4 ผลงาน คือ เครื่องอบข้าวเปลือกด้วยไมโครเวฟผสมลมร้อน การพัฒนา Application เชื่อมโยงกับระบบ Smart Farming ในนาข้าวอินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช และการพัฒนาชาต้นข้าวอ่อนชนิดผงพร้อมชง รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจากลุ่มน้ำปากพนัง