ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำเสนอผลงานต่อคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 14 คน นำโดย พลเอกปัญจะ ธรรมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อแสวงหาข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร 

ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และพูดคุย “ภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศักยภาพ ผลงาน ความสำเร็จด้านงานวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร. นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย 

สำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ร่วมนำเสนอต่อคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี เรื่อง ปืน มีดยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย เรื่อง เสื้อเกราะยางพารา/ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เรื่อง ระบบให้บริการการตรวจการ เพื่อตรวจจับผู้บุกรุกจากกล้องวงจรปิด โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง เรื่อง ควบคุมเครื่องเปิด-ปิดแอร์ด้วยซอฟแวร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี เรื่อง Drone / เซ็นเซอร์ IoT รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ เรื่อง Ar mug ใช้ซ้อนภาพ 3 มิติ ในวัตถุต่าง ๆ Ar cards เป็นเทคนิคที่ใช้ในการซ้อนข้อความหรือรูปภาพไปกับเอกสาร Face detection เป็นเทคนิคการจับใบหน้าตัวบุคคลแปลกปลอมในองค์กร Ar logic gate เป็นเทคนิคประมวลผลข้อมูลโดยสามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรได้ 

ภาพกิจกรรม

  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร