ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

อาจารย์ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ และอาจารย์ ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) รุ่นที่ 3

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ และอาจารย์ ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R) รุ่นที่ 3” ที่จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิชาการได้

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ ได้รับเชิญฝึกปฏิบัติการ Research writing and presentation และ อาจารย์ ภก.ธนะวิชช์ ปานน้อย ได้รับเชิญบรรยาย เรื่อง “Data analysis with SPSS” และ “Qualitative research (data analysis and interpretation)” นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยจากงานประจำของทีมแพทย์แผนไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โครงการ

ประมวลภาพ

ข่าวโดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์