ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

“วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก”

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก ” ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช “นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” และนายอำเภอลานสกา “นายสำคัญ อรทัย” ในโครงการ “ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ วัดลานสกา หมู่ที่ 3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินการตลอด 8 เดือน ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 โดย อาจารย์ ดร. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและการบูรณาการกับระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายที่มีอยู่เดิมของอำเภอลานสกา และการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากบ้านจนถึงโรงพยาบาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอลานสกาจึงขอให้มีการจัดบูทนำเสนอผลการดำเนินการและเผยแพร่ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ผลงานเกิดจากชุดโครงการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนของอำเภอพื้นที่เสี่ยงสูง : กรณีการจัดการขยะและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกและหน่วยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการดำเนินการวิจัยทั้งหมดเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจหลัก

ประมวลภาพ


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าวส่วนสื่อสารองค์กร