ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ม.วลัยลักษณ์ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีมังคุดคัดให้แก่บริษัทมังกัสโต้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอัครเนตร มีชนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท มังกัสโต้ จำกัด ลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด “ เรื่องกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุปิดสนิท” โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์มังคุด เนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ท้องถิ่นและผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประสานงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนำเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยกระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะปิดสนิท ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะ มาพัฒนามังคุดคัดในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เก็บความสด มีรสชาติอร่อยทุกครั้งที่รับประทาน และมีความสะดวก ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ บริษัท มังกัสโต้ จำกัด 

และเนื่องจาก บริษัท มังกัสโต้ จำกัด เป็นนักธุรกิจใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน จึงได้เข้าบ่มเพาะธุรกิจกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ปี โดยได้ผ่านการ Proof of technology การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การทดสอบตลาดจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จนก้าวสู่การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

ประมวลภาพ 

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร


  • หน่วยงานผู้ส่งข่าว – ส่วนสื่อสารองค์กร